โลโก้เว็บไซต์ ICDAMT2019&ECTI-NCON2019  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ICDAMT2019&ECTI-NCON2019

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนา น่านจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICDAMT2019&ECTI-NCON2019 ร่วมกับสมาคม ECTI
วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICDAMT2019&ECTI-NCON2019 ร่วมกับสมาคม ECTI โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลพร จันทร์ไชย รองอธิกา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา