โลโก้เว็บไซต์ วันครบรอบ 101 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

วันครบรอบ 101 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 มีนาคม 2561 โดย มทร.ล้านนา น่านวันครบรอบ 101 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และแก่บูรพคณาจารย์ เนื่องในวันครอบรอบ 101 ปี แห่งการสถา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา