โลโก้เว็บไซต์ เทคนิคและแนวทางในการจัดทำผลงานทางวิชาการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

เทคนิคและแนวทางในการจัดทำผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 มีนาคม 2561 โดย มทร.ล้านนา น่านเทคนิคและแนวทางในการจัดทำผลงานทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการอบรมวิชาการ "เทคนิคและแนวทางในการจัดทำผลงานทางวิชาการ" ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์สร้างผลงผานทางวิชาการ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา