โลโก้เว็บไซต์ อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนแบบโรงเรียนในโรงงาน (WIL) และการจัดการศึกษาแบบซีดีไอโอ (CDIO) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนแบบโรงเรียนในโรงงาน (WIL) และการจัดการศึกษาแบบซีดีไอโอ (CDIO)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 มิถุนายน 2561 โดย มทร.ล้านนา น่านโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนแบบโรงเรียนในโรงงาน (WIL) และการจัดการศึกษาแบบซีดีไอโอ (CDIO) เพื่อสร้างหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่
วัน ศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. สำนักงานคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตรได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนแบบโรงเรียนในโรงงาน (WIL) และการจัดการศึกษาแบบซีดีไ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา