โลโก้เว็บไซต์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงและการผสมอาหารสัตว์ปีก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงและการผสมอาหารสัตว์ปีก

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 กรกฎาคม 2561 โดย มทร.ล้านนา น่านโครงการฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลนีการเลี้ยง และการผลิตอาหารสัตว์ปีก
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 คณาจารย์ สัตวแพทย์ นักวิชาการเกษตร และ นักศึกษา สาขาสัตวศาสตร์และประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลนีการเลี้ยง และการผลิตอาหารสั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา