โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูกลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูกลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 5 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนา น่านโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูกลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
วันศุกร์ ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น. รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รองศาสตราจารย์ดร.เกชา คูหา ปฏิบัติราชการแทนรองอธิการบดี มทร.ล้านนา น่าน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา