โลโก้เว็บไซต์ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง และปุ๋ยอินทรีย์เคมีอัดเม็ด สำหรับพืชผักและนาข้าว”  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง และปุ๋ยอินทรีย์เคมีอัดเม็ด สำหรับพืชผักและนาข้าว”

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 5 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนา น่านอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง และปุ๋ยอินทรีย์เคมีอัดเม็ด สำหรับพืชผักและนาข้าว”
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง และปุ๋ยอินทรีย์เคมีอัดเม็ด สำหรับพืชผักและนาข้าว”...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา