โลโก้เว็บไซต์ การจัดการเรียนรู้และการทำวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศควบคู่กับการใข้เทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

การจัดการเรียนรู้และการทำวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศควบคู่กับการใข้เทคโนโลยี

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนา น่านการจัดการเรียนรู้และการทำวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศควบคู่กับการใข้เทคโนโลยี
ศูนย์ภาษา มทร. ล้านนา น่าน ได้จัดอบรม "การจัดการเรียนรู้และการทำวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศควบคู่กับการใข้เทคโนโลยี" โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.ชุติสร เรืองนาราบ รองคณบดีคณ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา