โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาคว้ารางวัลสื่อผสม “หลากเรื่อง ร้อยลาย ในผ้าน่าน” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

นักศึกษาคว้ารางวัลสื่อผสม “หลากเรื่อง ร้อยลาย ในผ้าน่าน”

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนา น่านนักศึกษาคว้ารางวัลสื่อผสม “หลากเรื่อง ร้อยลาย ในผ้าน่าน”
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นางสาวชนาพร อ้วนทนะ นายธนาธิป ปัวน้อย นายวีระพงศ์ พรมรักษา ที่ได้รับรางวัลที่ 1 ผลงาน แหล่งร้อยผ้าน่าน และ นายอมิต โกชุ นายกิตติ อุดอ้าย นายกรรชัย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา