โลโก้เว็บไซต์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ ประสานการปฏิบัติงานในการพัฒนาร่วมกันระหว่างภาครัฐ – ประชาชน – เอกชน (โซ่ข้อกลาง)  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ ประสานการปฏิบัติงานในการพัฒนาร่วมกันระหว่างภาครัฐ – ประชาชน – เอกชน (โซ่ข้อกลาง)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนา น่าน



ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ ประสานการปฏิบัติงานในการพัฒนาร่วมกันระหว่างภาครัฐ – ประชาชน – เอกชน (โซ่ข้อกลาง)
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ มทร.ล้านนา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ ประสานการปฏิบัติงานในการพัฒนาร่วมกันระหว่างภาครัฐ – ประชาชน – เอกชน (โซ่ข้อกลาง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา