โลโก้เว็บไซต์ ส่งมอบน้ำดื่มราชมงคลล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ส่งมอบน้ำดื่มราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนา น่านส่งมอบน้ำดื่มราชมงคลล้านนา
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ มทร.ล้านนา อาจารย์ประเสริฐ ศรีพนม ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน ตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มอบน้ำดื่มราชมงคลล้านนา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา