โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ระยะที่ 2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ระยะที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 กันยายน 2561 โดย มทร.ล้านนา น่านโครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ระยะที่ 2
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อประยุกต์การเรียนการสอนให้สอดคล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา