โลโก้เว็บไซต์  “สร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้านจิตใจเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่แกนนำเยาวชนจังหวัดน่าน”  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

“สร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้านจิตใจเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่แกนนำเยาวชนจังหวัดน่าน”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 กันยายน 2561 โดย มทร.ล้านนา น่านโครงการ “สร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้านจิตใจเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่แกนนำเยาวชนจังหวัดน่าน”
กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยนายพงษ์พันธ์ ธรรมลังกา งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “สร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้านจิตใจเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา