โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมการพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

กิจกรรมการพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 กันยายน 2561 โดย มทร.ล้านนา น่านกิจกรรมการพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น
หลักสูตรการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดย อาจารย์อภิญญา กันธิยะ (หัวหน้าหลักสูตรการตลาด) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย ซ้อนยนต์ อาจารย์วรรณิดา ชินบุตร อา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา