โลโก้เว็บไซต์ นิทรรศการและนวัตกรรมของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี รหัสวิชา GEBIN ๑๐๒ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

นิทรรศการและนวัตกรรมของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี รหัสวิชา GEBIN ๑๐๒

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 ตุลาคม 2561 โดย มทร.ล้านนา น่านนิทรรศการและนวัตกรรมของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี รหัสวิชา GEBIN ๑๐๒
วันพุธ ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น. ประธานกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทา เติมสมบัติถาวร ได้รับเกีรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดงานการจัดการแสดงนิทรรศการและนวัตกรรมของนักศึกษา ระดับปริ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา