โลโก้เว็บไซต์ โครงการค่ายอาสาพัฒนา ณ โรงเรียนบ้านห้วยนาย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการค่ายอาสาพัฒนา ณ โรงเรียนบ้านห้วยนาย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 พฤศจิกายน 2561 โดย มทร.ล้านนา น่านโครงการค่ายอาสาพัฒนา ณ โรงเรียนบ้านห้วยนาย
วันที่ 23 -25 พฤศจิกายน 2561 นายกสภาองค์กรสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นายอภิเดช กรรณิกา พร้อมกับทีมงานสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์น่าน เดินทางไปปฏิบัติราชการในโครงกา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา