โลโก้เว็บไซต์ เกียรติบัตรยกย่อง เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความประพฤติเรียบร้อย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

เกียรติบัตรยกย่อง เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความประพฤติเรียบร้อย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 ธันวาคม 2561 โดย มทร.ล้านนา น่านเกียรติบัตรยกย่อง เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความประพฤติเรียบร้อย
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมการเกษตร มทร.ล้่านนา น่าน นาย ปฎิพล สวนทา ที่ได้รับเกียรติบัตรยกย่อง เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความประพฤติเรียบร้อย ทั้งนี้โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา