โลโก้เว็บไซต์ สัมนาบูรณาการเชื่อมโยงเกษตรกรและหน่วยงานภาคีเครือข่ายสร้างชุมชนเกษตรปลอดการเผา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

สัมนาบูรณาการเชื่อมโยงเกษตรกรและหน่วยงานภาคีเครือข่ายสร้างชุมชนเกษตรปลอดการเผา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 ธันวาคม 2561 โดย มทร.ล้านนา น่านสัมมนาบูรณาการเชื่อมโยงเกษตรกรและหน่วยงานภาคีเครือข่ายสร้างชุมชนเกษตรปลอดการเผา
วันอังคารที่ 25 ธันวาคม  2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เข้าร่วมสัมมนาบูรณาการเชื่อมโยงเกษตรกรและหน่วยงานภาคีเครือข่ายสร้างชุมชนเกษตรปลอดการเผา เพื่อสร้างการรับรู้และทำความเข้าใจร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา