โลโก้เว็บไซต์ เข้าพบท่านผู้ว่าราชการและรองผู้ว่าเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

เข้าพบท่านผู้ว่าราชการและรองผู้ว่าเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 มกราคม 2562 โดย มทร.ล้านนา น่านเข้าพบท่านผู้ว่าราชการและรองผู้ว่าเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ปฎิบัติราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  รองศาสตราจารย์.ดร สมชาติ หาญวงษา ผู้อำนวยการกองการศึกษา อ.ประเสริฐ ศรีพนม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา