โลโก้เว็บไซต์ run with me | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

run with me

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดย มทร.ล้านนา น่านขอเชิญผู้สนใจร่วมสมัครเดินวิ่ง RMUTL Half Marathon : Run with ME. 2019
RMUTL Half Marathon: Run with ME. 2019 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมกับ ศิษย์เก่าสาขาวิชาช่างยนต์และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ขอเชิญผู้สนใจ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา