โลโก้เว็บไซต์  “อุตสาหกรรมเกษตรน่านแฟร์ 2019” (Nan Agro – Industry Fair 2019) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

“อุตสาหกรรมเกษตรน่านแฟร์ 2019” (Nan Agro – Industry Fair 2019)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 มีนาคม 2562 โดย มทร.ล้านนา น่าน“อุตสาหกรรมเกษตรน่านแฟร์ 2019” (Nan Agro – Industry Fair 2019)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ปฎิบัติราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รองศาสตราจารย์.ดร สมชาติ หาญวงษา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รองศาสตราจารย์ ดร. เกชา คูหา เข้...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา