โลโก้เว็บไซต์ โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 38 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 38

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 มีนาคม 2562 โดย มทร.ล้านนา น่านโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 38
วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ปฎิบัติราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รองศาสตราจารย์.ดร สมชาติ หาญวงษา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษต...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา