โลโก้เว็บไซต์ ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 มีนาคม 2562 โดย มทร.ล้านนา น่านโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษา จำนวน 310 คน เพื่อเป็นการชี้แนะแนวท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา