โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมแม็คโคร และนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น เป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการ “แม็คโคร มิตรแท้โชว์ห่วย” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

กิจกรรมแม็คโคร และนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น เป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการ “แม็คโคร มิตรแท้โชว์ห่วย”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 เมษายน 2562 โดย มทร.ล้านนา น่านกิจกรรมแม็คโคร และนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น เป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการ “แม็คโคร มิตรแท้โชว์ห่วย”
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ การตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยอาจารยอภิญญา กันธิยะ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม การนำเสนอกิจกรรมแม็คโคร และนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา