โลโก้เว็บไซต์ พิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

พิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 เมษายน 2562 โดย มทร.ล้านนา น่านพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 โดย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ปฎิบัติราชการแทน อ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา