โลโก้เว็บไซต์ วันข้าราชการพลเรือน จังหวัดน่าน 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

วันข้าราชการพลเรือน จังหวัดน่าน 2562

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 เมษายน 2562 โดย มทร.ล้านนา น่านวันข้าราชการพลเรือน จังหวัดน่าน 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดย นางนราพร จันพิบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ นางนงเยาว์สารเถื่อนแก้ว รองผู้อำการฝ่ายบริหาร และวิภาวรรณ, จงชาญสิทโธ ตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วม พิธ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา