โลโก้เว็บไซต์ 14-02-63 โครงการขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

14-02-63 โครงการขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2563 โดย มทร.ล้านนา น่านมทร.ล้านนา ร่วมโครงการขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก
             วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา