โลโก้เว็บไซต์ สัมมนาหลักสูตรสัตวศาสตร์และประมงประจำปีการศึกษา2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

สัมมนาหลักสูตรสัตวศาสตร์และประมงประจำปีการศึกษา2562

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โดย มทร.ล้านนา น่านนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์จัดสัมมนาสัตวศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดสัมมนาสัตวศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในครั้งนี้ โดยสาขาสัตวศาสตร์และประมง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา