โลโก้เว็บไซต์ 21-7-63 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

21-7-63

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 กรกฎาคม 2563 โดย มทร.ล้านนา น่านขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาคนเก่ง ทีม FE คว้า“รางวัล Infographic ยอดเยี่ยม” จากเวที FoSTAT Food Innovation Contest 2020 (Final Round)
           ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการผลิตและนวัตกรรมอาหาร ชั้นปีที่ 3 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา