โลโก้เว็บไซต์ รางวัลชนะเลิศ อันดับ 3  Fin ดี We Can Do season 2  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 Fin ดี We Can Do season 2

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 สิงหาคม 2563 โดย มทร.ล้านนา น่านอาจารย์ นักศึกษาทีม EMMA LEE วทส. โชว์ผลงานสุดสร้างสรรค์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดโครงงานสร้างสรรค์ “ Fin. ดี We Can Do !!! Season 2”
              อาจารย์ต้นวงศ์ ปรีชานนท์   หัวหน้าสาขาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นำคณะอาจารย์และนัก ศึกษาหลักสูตรเตรียมบริหารธุ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา