โลโก้เว็บไซต์ พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 13 ตุลาคม 63 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 13 ตุลาคม 63

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 ตุลาคม 2563 โดย มทร.ล้านนา น่านคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา น่าน เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาบพิตร ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร เรืองนาราบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยาพร ไชยวงศ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา