โลโก้เว็บไซต์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ มณฑลหารบกที่38 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ มณฑลหารบกที่38

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา น่านนศ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมใจต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 59
    วันที่ 26 มิถุนายน 2559 มณฑลหารบกที่38 จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2559 ขึ้น เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ให้เยา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา