โลโก้เว็บไซต์ ประกาศแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (28 เมษายน 2564) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ประกาศแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (28 เมษายน 2564)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 เมษายน 2564 โดย มทร.ล้านนา น่านมทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย
วันที่ 28 เมษายน 2564 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา ลงนามในคำสั่งการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28 มาตรา 31 และมาตรา 65/1 แห่งพระ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา