โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมใจต้าน COVID-19 วันที่ 5 พ.ค. 64 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมใจต้าน COVID-19 วันที่ 5 พ.ค. 64

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 พฤษภาคม 2564 โดย มทร.ล้านนา น่านมทร.ล้านนา น่าน ร่วมใจต้าน COVID-19 มอบน้ำดื่ม 600 ขวด แด่โรงพยาบาลน่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมใจต้าน COVID-19 ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา