โลโก้เว็บไซต์ วันที่ 17 กันยายน 2564 โครงการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องกฐิน โดยศูนย์วัฒนธรรมศึกษา กองการศึกษาน่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

วันที่ 17 กันยายน 2564 โครงการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องกฐิน โดยศูนย์วัฒนธรรมศึกษา กองการศึกษาน่าน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 กันยายน 2564 โดย มทร.ล้านนา น่านมทร.ล้านนา น่าน โดยงานศูนย์วัฒนธรรมศึกษา กองการศึกษาน่าน จัดโครงการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องกฐิน มทร.ล้านนา ประจำปี 2564 วันที่ 17 กันยายน 2564
          วันที่ 17 กันยายน 2564 งานศูนย์วัฒนธรรมศึกษา กองการศึกษาน่าน มทร.ล้านนา น่าน จัดโครงการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องกฐิน มทร.ล้านนา ประจำ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา