โลโก้เว็บไซต์ พิธีไหว้แม่ย่านางเรือแม่ป้อมราชมงคล ประจำปี 2564 วันที่ 26 กันยายน 2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

พิธีไหว้แม่ย่านางเรือแม่ป้อมราชมงคล ประจำปี 2564 วันที่ 26 กันยายน 2564

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 26 กันยายน 2564 โดย มทร.ล้านนา น่านมทร.ล้านนา น่าน จัดพิธีไหว้แม่ย่านางเรือแม่ป้อมราชมงคล ประจำปี 2564 วันที่ 26 กันยายน 2564
          วันที่ 26 กันยายน 2564 ศูนย์วัฒนธรรม งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาน่าน ได้จัดพิธีไหว้แม่ย่านางเรือ "แม่ป้อมราชมงคล" ประจำป...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา