โลโก้เว็บไซต์ ข้อมูลสำหรับบุคลากร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ข้อมูลสำหรับบุคลากร


                                  

                   - สมัครใช้บริการสารสนเทศมหาวิทยาลัย                  

                    - ระบบ E-Office

                    - E-mail สำหรับบุคลากร มทร.ล้านนา น่าน

                    - ระบบ บริหารงานบุคคล

                    - ปฏิทินการศึกษา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา