โลโก้เว็บไซต์ ติดต่อเรา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ติดต่อเรา


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน


59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ : 0 5471 0259 โทรสาร : 0 5477 1398

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) : saraban_NN@rmutl.ac.th

 

 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 งานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา น่าน

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา