โลโก้เว็บไซต์ Natthida Wongpaeng | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

 ผู้เขียน : Natthida Wongpaeng

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU เข้าร่วมกิจกรรม workshop การปฏิรูประบบจัดการวิจัยและนวัตกรรม สร้างทรัพย์สินทางปัญญาและสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ Re-inventing University
เสาร์ 13 กรกฎาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม ภาพบรรยากาศ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2567 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยโทสุรพิน พรมแดน และคณะเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการร่วมจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรม workshop การปฏิรูประบบจัดการวิจัยและนวัตกรรม สร้างทรัพย์สินทางปัญญาและสร้างรายได้เชิงพานิชย์ Re-inventing University โดยรองศาสตราจาร์ ดร.อุเทน คำน่าน รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายแนวทางการปฏิรูปหน่วยงาน (One RMUTL) เพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง ลดความเลื่อมล้ำและขจัดปัญหาความยากจน โดยม... >> อ่านต่อ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการวิเคราะห์ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย Times Higher Education Impact Ranking 2024 ของมทร.ล้านนา
อังคาร 9 กรกฎาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม ภาพบรรยากาศ

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการวิเคราะห์ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย Times Higher Education Impact Ranking 2024 และการคัดเลือกผลงาน SDGs ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อนำเข้าสู่ระบบ Times Higher Education Impact Ranking 2025 ณ ห้องประชุมดอยหลวง ขั้น 2 โรงแรม แคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่  ภายใต้การอบรม กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ได้ชี้แจงและหารือแนวทางผลการดำเนินงานที่ทางกลุ่มงานได้รับมอบหมาย ให้มีการส่งเสริม รวบรวมข้อมูลเพื่อตอบตัวช... >> อ่านต่อ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ศุกร์ 21 มิถุนายน 2567 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ได้เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้เข้าร่วมการเรียนรู้และรับฟังการชี้แจง การรายงานตัวชี้วัดที่ทางหน่วยงานต้องได้รับผิดชอบในการรายงาน และการใช้งานของระบบติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ การกรอกข้อมูลตามตัวชี้วัดของผู้ร... >> อ่านต่อ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ดำเนินจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการ SMEs นวัตกรรมอาหาร ร่วมกับสถานประกอบการ
พฤหัสบดี 13 มิถุนายน 2567 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 งานโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (Innovation and Technology Assistance Program : ITAP) กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ได้ดำเนินการจัด "อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการ SMEs ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิตสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป" ณ ห้องประชุมราชรัตน์ ชั้น 2 อาคารบริหารธุรกิจ 3 คณะบรุหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิ... >> อ่านต่อ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ดำเนินการลงพื้นที่ ณ สถานประกอบการเพื่อวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิคในเบื้องต้น (Prelim) ณ บริษัท ลี่ ภา ภัส เทรดดิ้ง จำกัด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
พุธ 10 เมษายน 2567 / ข่าวกิจกรรม ภาพบรรยากาศ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ดำเนินการลงพื้นที่ ณ สถานประกอบการเพื่อวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิคในเบื้องต้น (Prelim)  --------------------------------------------------------------------------------------- เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU งานโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (โปรแกรม ITAP) และงานโครงกา... >> อ่านต่อ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ และเข้าร่วมประชุมติดตามและส่งมอบผลการดำเนินงานโครงการการพัฒนาเครื่องบดถ่านลีโอนาไดต์สำหรับกระบวนการสกัดฮิวมัสน้ำ ภายใต้โครงการต่อยอด โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปี 2565 ของ ผศ.ว่าที่ร้อยโทสุรพิน พรมแดน หัวหน้าโครงการ
พุธ 6 มีนาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ และเข้าร่วมประชุมติดตามและส่งมอบผลการดำเนินงาน "โครงการพัฒนาเครื่องบดถ่านลีโอนาไดต์สำหรับกระบวนการสกัดฮิวมัสน้ำ" ภายใต้โครงการต่อยอด โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปี 2565 ของ ผศ.ว่าที่ร้อยโทสุรพิน พรมแดน หัวหน้าโครงการ ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่เมาะวิศวกรรมเหมืองแร่ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โด... >> อ่านต่อ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU มทร.ล้านนา ได้เข้าร่วมสังเกตุการณ์ การตรวจติดตามผลการดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการรอบ 12 เดือน โครงการ TM รอบที่ 1 ประจำปี 2565 โครงการการออกแบบและสร้างเครื่องอบลดความชื้นแบบเกลียวสำหรับสารปรับปรุงดินฮิวมัส โดย ผศ.ดร.ธวัชชัย อุ่นใจจม ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนผลิตสารปรับปรุงดินฮิวมัสล้านปีอินทรีย์แม่เมาะ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
พุธ 17 มกราคม 2567 / ข่าวกิจกรรม ภาพบรรยากาศ

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU มทร.ล้านนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยโทสุรพิน พรมแดน พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมสังเกตุการณ์ ร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์วรสันติ์ โสภณ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ นางสาวปอชญา ชุมสุวรรณ นักวิเคราะห์ความร่วมมืออุตสาหกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Talent Mobility ภายใต้โครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent ... >> อ่านต่อ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ลงพื้นที่ประเมินตรวจติดตามโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปี 2566 โครงการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนในการลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่หินชัยประภารุ่งเรือง ของ นายเกษม ตรีภาค ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่หินชัยประภารุ่งเรือง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
พุธ 10 มกราคม 2567 / ข่าวกิจกรรม อบรมออนไลน์ ภาพบรรยากาศ

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU นำโดย ผศ.ว่าที่ร้อยโทสุรพิน พรมแดน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ ณ สถานประกอบการห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่หินชัยประภารุ่งเรือง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เพื่อประชุมประเมินตรวจติดตามโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปี 2566 และสำรวจโจทย์ความต้องการร่วมกับสถานประกอบการเพื่อต่อยอดงานวิจัย ณ สถานประกอบการ "โครงการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนในการลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในห้างหุ้นส่วน จำกัด โรงโม่หินชัยประภารุ่งเรือง... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 46