โลโก้เว็บไซต์ บทความ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

 บทความ

การสรรหาคณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย
พุธ 3 พฤษภาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

การสรรหาคณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย  คณะวิศวกรรมศาสตร์    >> อ่านต่อ


กิจกรรมรายงานผลงานวิจัย (บพท.) ระยะ 12 เดือน และแลกเปลี่ยนมุมมองกับกลไกภาคีเครือข่ายจังหวัดสุโขทัย “ตัวแบบกระบวนการพัฒนาธุรกิจภายใต้สภาวะการณ์วิกฤตด้านเศรษฐกิจ “กล้วยน้ำว้ารักษ์บ้านเกิด”
เสาร์ 27 พฤษภาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

“กิจกรรมรายงานผลงานวิจัย (บพท.) ระยะ 12 เดือน และแลกเปลี่ยนมุมมองกับกลไกภาคีเครือข่ายจังหวัดสุโขทัย” ภายใต้แผนงานชุดโครงการวิจัย “ตัวแบบกระบวนการพัฒนาธุรกิจภายใต้สภาวะการณ์วิกฤตด้านเศรษฐกิจ “กล้วยน้ำว้ารักษ์บ้านเกิด” สินค้าเกษตรสำคัญของจังหวัดสุโขทัยด้วยนวัตกรรม” สนับสนุนงบประมาณกองทุนส่งเสริม ววน. และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื... >> อ่านต่อ


การตรวจติดตามโครงการ อพ.สธ. มทร.ล้านนา น่าน ประจำปีงบประมาณ 2565-2566
เสาร์ 27 พฤษภาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ลำปาง และคณะกรรมการตรวจติดตามงาน มทร.ล้านนา เข้าตรวจติดตามโครงการ อพ.สธ. มทร.ล้านนา น่าน ประจำปีงบประมาณ 2565-2566 โดย ผศ.ดร.ชุติสร เรืองนาราบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี , นางนราพร จันพิบูลย์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน , นางนลัทพร คูหา ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน , นางนงเยาว์ สารเถื่อนแก้ว หัวหน้างานคลังและพัสดุ และ หัวหน้าโครงการ ให้การต้อนรับและประชุมนำเสนอรายงานผลการด... >> อ่านต่อ


สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการ & งานสัมมนา 7th International Symposium on plasma and fine nanobubble ISPFB 2023 ณ Iwate University ประเทศญี่ปุ่น
ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการ & งานสัมมนา   7th International Symposium on plasma and fine nanobubble ISPFB 2023 ณ  Iwate University, เมืองโมริโอกะ อิวาเตะ ประเทศญี่ปุ่น   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร พัชรประกิติ  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับมอบหมายจากอธิการบด... >> อ่านต่อ


สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เยี่ยมชมศูนย์ PAD มทร.ล้านนา น่าน
ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.15 น. สมาชิกวุฒิสภา โดย นายสมชาย หาญหิรัญ , นายจิรชัย มูลทองโร่ย , นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย และ นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วนเกษตร-พฤกษเภสัช มี รศ.ดร.เกชา คูหา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร , ผศ.ดร.ชุติสร เรืองนาราบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ , ผศ.ดร.กันยาพร ไชยวงศ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ , นางนราพร จันพิบูลย์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน , นางนลัทพร คูหา ผู้อำนวยการกองก... >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 11th PSU Education Conference “Academic Honesty in Disruptive Education: a Challenge to Global Citizens
ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2566 / ข่าวบริการ

     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญขวน คณาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษาบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาในสถาบันของท่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการ The 11t PSU Education Conference "Academic Honesty in Disruptive Education:  a Challenge to Global Ctizens" ระหว่างวันที่ 15 -16  มิถุนายน 2566 โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการในครั้งนี้ผ่านเว็บไซต์ https://educonf.psu.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 มิถ... >> อ่านต่อ


กรมการจัดหางานกำหนดจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2023
ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2566 / ข่าวบริการ

          กรมการจัดหางานกำหนดจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2023 ระหว่างวันที 8-10 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนานคร เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ และความต้องของประชาชนที่ต้องการมีงานทำ มีอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเอง หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลาย ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างมั่นคงและยั่งยืนให้กับประขาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเปิดตลาดของการทำงานใน... >> อ่านต่อ


ศูนย์ PAD มทร.ล้านนา น่าน ต้อนรับคณะดูงานเกษตรกร อ.สันติสุข จ.น่าน
พฤหัสบดี 25 พฤษภาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 ศูนย์วนเกษตร-พฤกษเภสัช (PAD) มทร.ล้านนา น่าน ให้การต้อนรับคณะดูงานเกษตรกรจากอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน โดย ผศ.ดร.กันยาพร ไชยวงศ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ,  ดร.สุทธิดา ปัญญาอินทร์ และบุคลากรศูนย์ PAD ให้การต้อนรับ และ ดร.รัชณีภรณ์ อิ่นคำ บรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านต่างๆของศูนย์ จากนั้นเยี่ยมชมโรงเรือนและแปลงปลูกต่างๆ ณ ศูนย์วนเกษตร-พฤกษเภสัช มทร.ล้านนา น่าน >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการในงาน การประชุมมังสวิรัติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 8
พฤหัสบดี 25 พฤษภาคม 2566 / ข่าวบริการ

         ด้วยสมาคมมังสวิรัติไทย จะได้จัดงานการประชุมมังสวิรัติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 8  ในธีม "อาหารจากพืชผักเพื่อชีวิตที่ดีกว่า (Plant - based diets for a better ife)" ในวันที่ 4- 6 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ร่วมกับงาน Lanna Expo 2023 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 3 - 9 กรกฎาคม 2566 ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการและฝึกปฎิบัติ ดังเอกสารรายละเอียดแนบมานี้ >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์โครงการทุน ASEAN Smart City Professional Program - Scholarship Promotion
พฤหัสบดี 25 พฤษภาคม 2566 / ข่าวบริการ

     สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไชเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้กับบุคลากร นิสิต นักศึกษา ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ASEAN Smart City Professional Program - Scholarship Promotion ซึ่งเป็นโครงการทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตร ASEAN Smart City Professional Program เพื่อต่อยอดความร่วมมือระหว่างเกาหลีใต้กับประเทศสมาชิกอาเชียน สามารถดำเนินการสมัครได้ ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2566 ผ่านช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ grc@snu.ac.th >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 1674