โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมใจประหยัดพลังงาน   มาตรการประหยัด  และลดใช้ทรัพยากร | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมใจประหยัดพลังงาน มาตรการประหยัด และลดใช้ทรัพยากร

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 ตุลาคม 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     ด้วยปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา และค่าไฟฟ้า ที่ค่อนข้างสูง จึงขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกภาคส่วน ร่วมกันลดการใช้และประหยัดพลังงาน เพื่อสามารถนำงบประมาณที่มีไปพัฒนางานด้านอื่นๆของมหาวิทยาลัยต่อไป

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จึงได้มีมาตรการประหยัดพลังงานและลดการใช้ทรัพยากร เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานและให้ความร่วมมือ เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้มีการจัดการพลังงานในหน่วยงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
 

ประกาศ : มาตรการประหยัดพลังงานและลดการใช้ทรัพยากร

คำสั่ง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานและลดการใช้ทรัพยากร