โลโก้เว็บไซต์ Basic-FunctionFund2565 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

Basic-FunctionFund2565

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 4 กรกฎาคม 2563 โดย สุพิชฌาย์ ถาวรลิมปะพงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Concept Proposal) เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ววน. ปีงบประมาณ 2565 ภายใต้งบประมาณ Basic-Function Fund

*** ส่งเอกสารข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ผ่านระบบรับข้อเสนอโครงการวิจัยออนไลน์
ระหว่างวันที่ 15 - 31 กรกฎาคม 2563

ประเภททุน

เอกสารดาวน์โหลด

  • ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ (โครงการเดี่ยว หรือ โครงการชุด)
  • ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา (โครงการเดี่ยว หรือ โครงการชุด)

แบบข้อเสนอโครงการวิจัย (Concept Proposal)

  • ทุนวิจัยกลุ่มวิจัย (โครงการชุด)
  1. กลุ่มวิจัย (Research Group : RG)
  2. หน่วยวิจัย (Research Unit : RU)
  3. ศูนย์วิจัย (Research Center : RC)

 

แบบข้อเสนอโครงการวิจัย (Concept Proposal)
+
แบบฟอร์มขอจัดตั้งกลุ่มวิจัย RG
หรือ แบบฟอร์มขอจัดตั้งหน่วยวิจัย RU
หรือ แบบฟอร์มขอจัดตั้งศูนย์ RC

  • ทุนมุ่งเป้า (โครงการชุด)

แบบข้อเสนอโครงการวิจัย (Concept Proposal)

 

* นักวิจัยโปรดศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มา : Basic-FunctionFund2565