โลโก้เว็บไซต์ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดน่าน ณ ข่วงน้อย ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดน่าน ณ ข่วงน้อย ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 พฤศจิกายน 2564 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 3 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07.00 น. ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน พร้อมด้วยนางนราพร จันพิบูลย์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน และนางสิริรัตน ต้นผล หัวหน้าสำนักงานบริหาร ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดน่าน ณ ข่วงน้อย ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

จังหวัดน่านได้มอบให้ส่วนราชการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานสภากาแฟ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อราชการ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์งานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วย นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดน่าน หน่วยงานเอกชนและสื่อมวลชน เข้าร่วมงานสภากาแฟโดยพร้อมเพรียงกัน และในโอกาสนี้ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ได้กล่าวแนะนำตนเอง และกล่าววิสัยทัศน์ ในการทำงาน และพร้อมสนับสนุนด้านองค์ความรู้ แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดน่าน ภายใต้คำนิยาม "มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน"