โลโก้เว็บไซต์ รายงานผลการดำเนินงาน การจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2565 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

รายงานผลการดำเนินงาน การจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2565

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 7 พฤศจิกายน 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

รายงานผลการดำเนินงาน การจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2565

โดย คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปีพิมพ์ 2565
จำนวน 429 หน้า

 

เกี่ยวกับหนังสือ

รายงานผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการด้านการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจําปีงบประมาณ 2565 ที่ได้ดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ในองค์กร ตามแผนการจัดการความรู้ แผนการดําเนินกิจกรรม และได้สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานดําเนินการจัดการความรู้ตามระบบ โดยได้มีการกํากับติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการความรู้ตามระบบ ซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลและกิจกรรมของ แต่ละหน่วยงานจัดทําคลังความรู้ และแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้ ผ่านเว็บไซต์ https://km.rmutt.ac.th เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงให้การบริหารจัดการความรู้มหาวิทยาลัยดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

 

คลังหนังสือความรู้ | คลิก 

Flipbook | คลิก