โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน และ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ผ่านศูนย์ AIC จังหวัดน่าน ภายใต้โครงการเกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูง | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน และ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ผ่านศูนย์ AIC จังหวัดน่าน ภายใต้โครงการเกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 ธันวาคม 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 3 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 คณาจารย์วิชาเอกการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ผ่านศูนย์ AIC จังหวัดน่าน ภายใต้โครงการเกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

     เพื่อผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมของศูนย์ AIC จังหวัดน่าน ให้เกิดการนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องกับบริบทของพื้นที่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อชุมชน (Community Business Model Canvas : CBMC)