โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน รับรางวัลหน่วยเบิกจ่าย “ระดับดีเด่น” ปีที่ 2 จาก จังหวัดน่าน และสำนักงานคลังจังหวัดน่าน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน รับรางวัลหน่วยเบิกจ่าย “ระดับดีเด่น” ปีที่ 2 จาก จังหวัดน่าน และสำนักงานคลังจังหวัดน่าน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 ธันวาคม 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา น่าน รับมอบเกียรติบัตรจาก นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดน่านและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน

     โดย จังหวัดน่าน และสำนักงานคลังจังหวัดน่าน จัดโครงการ "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการบัญชีภาครัฐ หน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่ายของจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2566" เพื่อให้หน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่ายปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ มีความถูกต้อง โปร่งใส มีประสิทธิผล เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ

     มีหน่วยเบิกจ่ายที่ได้รับการประเมินผลคะแนน ระดับดีเด่น จำนวน 10 หน่วยงาน ได้แก่

1. แขวงทางหลวงชนบทน่าน

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

3. โรงเรียนน่านปัญญานุกูล

4. ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ น่าน

5. โรงพยาบาลน่าน

6. โรงเรียนปัว

7. สถานพินิจและคุ้มครอบเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน

8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

9. ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน

10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56

     yes เป็นปีที่ 2 ของ มทร.ล้านนา น่าน สำหรับรางวัล หน่วยเบิกจ่าย "ระดับดีเด่น" ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านในการปฏิบัติงานด้วยดีเสมอมา