โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก ขอแสดงความยินดีกับ หน่วยวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ที่ได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ลำดับที่ 1 ประจำปี 2566 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก ขอแสดงความยินดีกับ หน่วยวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ที่ได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ลำดับที่ 1 ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 มกราคม 2567 โดย ว่าที่ ร.ต. ณัฐพงษ์ แกมทับทิม จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


       ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เปิดรับการเสนอผลงานของอาจารย์และบุคลากรในสังกัด เพื่อเข้ารับคัดเลือกรับรางวัล "หน่วยวิจัยดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์" ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพและการสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานของหน่วยวิจัย และเป็นการประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติหน่วยวิจัยที่มีผลงานและพัฒนาหน่วยวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

       คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก ขอแสดงความยินดีกับ "หน่วยวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร Agricultural Technology and Innovation Research Unit (AGRITIRU)" นำโดยหัวหน้าหน่วยวิจัย ดร.เดือนแรม แพ่งเกี่ยว ที่ได้รับรางวัลหน่วยวิจัยดีเด่น โดยได้รับ ประกาศเกียรติคุณ ลำดับที่ 1 ที่สามารถดำเนินงานตาม วิสัยทัศน์ "เป็นผู้นำในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรที่ยั่งยืนและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการเกษตร ส่งเสริมการเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูง มีความยืดหยุ่นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" และ พันธกิจ "ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่และนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคเกษตร ความร่วมมือและเครือข่ายกับหน่วยวิจัยอื่นๆ มหาวิทยาลัย และภาคอุตสาหกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี การส่งเสริมนวัตกรรมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับภาคเกษตร ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนาความยั่งยืนในระบบการเกษตร การแบ่งปันความรู้เผยแพร่ผลการดำเนินงานของการวิจัยและนวัตกรรมให้สาธารณชนและเกษตรกรได้รับทราบ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริง การศึกษาและฝึกอบรม จัดหลักสูตรฝึกอบรมและการศึกษาเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะให้กับนักวิจัย นักศึกษา เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และเกษตรกร" ได้อย่างมีประสิทธิภาพ