โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนาเนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 19 ปี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนาเนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 19 ปี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 มกราคม 2567 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 18 มกราคม 2567  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนาเนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 19 ปี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในช่วงเช้าเวลา 06.30 – 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์  ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยฯ และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 19 รูปจากวัดศรีโสดา พระอารามหลวง  จากนั้นเวลา 09.30 น. เป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นศิริมงคล และพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพร้อมประกาศแสดงเจตจำนงการบริหารงานตามแนวนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในศาลาราชมงคล

     จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์  ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ เป็นประธานพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “ราชมงคลสรรเสริญ”  เพื่อเชิดชูเกียรติ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าที่ได้เสียสละ สร้างชื่อเสียง อุทิศตนและทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2566 ประกอบด้วย

1. ประเภทอาจารย์ดีเด่น ได้แก่

1. นายอดิศักดิ์     ฝนห่าแก้ว        คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

2. นายสุรพล     ใจวงศ์ษา         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคภูมิ      จารุภูมิ           คณะวิศวกรรมศาสตร์

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์      วรพจน์พรชัย     คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

5. นายกอปรพร       นุกูลคาม          วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ                                                                                                                 

2. ประเภทเจ้าหน้าที่ดีเด่น ได้แก่ 

1. นางสาวแววดาว      ญาณะ            มทร.ล้านนา เชียงใหม่

2. นางสกาวเดือน        เมฆวิไล           มทร.ล้านนา น่าน

3. นางสาวพรรษา        เรือนน้อย         มทร.ล้านนา ลำปาง

4. นายจเร    นะราชา          มทร.ล้านนา ตาก

3.. ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น ได้แก่

1. นายธงชัย     ศรีสุขประเสริฐ   สมาคมศิษย์เก่าราชมงคลภาคพายัพ

2. นายชูวิทย์    เชี่ยวสุวรรณ      สมาคมศิษย์เก่ามทร.ล้านนา น่าน

3. นายถนอมศักดิ์   ชัยยาคำ          สมาคมศิษย์เก่ามทร.ล้านนา ลำปาง

4. นายประมวล    ขำสุวรรณ        สมาคมศิษย์เก่ามทร.ล้านนา ตาก

5. นายอัษฎาวุธ    สนั่นนาม         สมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา พิษณุโลก

๖. นายเด่น       วงค์คำ            สมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา เชียงราย

4. ประเภทนักศึกษาดีเด่น ได้แก่ 

1. Accounting RMUTL ประกอบด้วย                                     

นางสาวอังศุมาลี     คำปันบุตร        คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์

นายศุทรา        เตชะสมบูรณ์     คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

นางสาวพชรกรรณ         กิติยศ   คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์

ผลงาน  :

-ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันตอบคำถามทางการบัญชี ระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566

(Thailand Accounting Challenge 2023) จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

-ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหาด้านภาษีอากร ระดับประเทศ ครั้งที่ 2

ประจำปี 2566 (Tax Challenge ๒๐๒๓) จัดโดยสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากร

2. นายกรรชัย              ยาวิไชย           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ผลงาน :

- ตั้งแต่เข้าศึกษานักศึกษามีส่วนรวมในการทำกิจกรรมทั้งทางด้านวิชาการและทางกิจกรรมนักศึกษา เคยเป็นหัวหน้ากิจกรรมนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตรเมื่อ พ.ศ. 2563
-เคยรับตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรเมื่อปีการศึกษา 2565 เป็นกรรมการสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนลีราชมงคลล้านนาน่าน มีผลการเรียนอยู่ระดับที่ดี ผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสม 3.49

3. นางสาวจิตตรา          หล้ากาศ          คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผลงาน :

          -ออกแบบสิ่งพิมพ์บนของใช้

          -ออกแบบสิ่งพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์

          -ออกแบบโปสเตอร์สื่อโฆษณา

          -ออกแบบแก้วที่ระลึกของหลักสูตรสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิตอล

          -ออกแบบแผ่นพันเกี่ยวกับสถานประกอบการสิ่งพิมพ์ในจังหวัดเชียงราย

          -ออกแบบมาสคอตให้กับแบรนด์ล้านนาพร้อมปรุง

          -ออกแบบกราฟฟิคให้กับ SYNC SPACE

4. ทีม Robomaniac   วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  ประกอบด้วย             

นายสุภัทพรหมรังสีอ  แซ่เตีย               

นายชยุตม์  พละศึก

นายธีรภัทร  คำเป็ง                

นายญาณวุฒิ  เอกบาง             

นางสาววิลาสินี  มั่นชาวนา        

นายธนัท  เฮดดิการ์ด     

นายณัฐนนท์  แสงแย้ม               

นายชุติพงศ์  ชูเลิศ                   

นายธริษตรี พานุรัตน์     

นายธนวัฒน์  ตันมูล                          

ผลงาน

          -ทีม ROBOMANIAC นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการเข้าร่วมการแข่งขันเทคโนโลยีนวัตกรรมหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์และอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งประจำปี 2566 โดยได้เข้าร่วมการแข่งขันในหัวข้ออินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง การออกแบบระบบ loT System ช่วยส่งเสริมคุณภาพการใช้ชีวิตในเมือง (Smart City) ทำการแข่งขันในระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน 2566 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

จากนั้นเป็นพิธีมอบรางวัลแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 96 ราย ประกอบด้วย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 1. นางสาวทิวาพร  หาญกล้า  ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
 2. นายเกียรติศักดิ์  ปัญญาทอง  ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
 3. นายศุภกิจ  วงค์นันตา  ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
 4. นางสาวสุทธิดา  กันทะวัง  ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
 5. นายกาย  แสนแพร่  ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
 6. นายชณาธร  แดงสัก  วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
 7. นายทวีวัฒน์  ทวีวิทยาการ  วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
 8. นางสาวคัทลียา  ศรีวัฒนพงศ์  วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
 9. นายนรภัทร  สุภา  วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 10. นายอภิพงศ์พันธุ์  สุภาคง  วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ
 11. นายณัฐพนธ์  ทุ่งล้อม  วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ
 12. นายนัธทวัฒน์  ธนัฐฐากรณ์กุล  วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
 13. นางสาวภาณุมาส  ชัยวัง  วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
 14. นายบุญประพัฒน์  ตานัน  วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 15. นายจิรภัทร  แจ่มประเสริฐ  วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 16. นายก้องภพ  ปัญญาวงศ์  วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
 17. นายสหรัฐ  เพ็ชร์ประเสริฐ  วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
 18. นายณัฐชัย  เตชนัน  วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
 19. นายอัษฎาวุธ  จักรแก้ว  วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
 20. นายสิทธิพงษ์  ใจปัญญา วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
 21. นายสุทธิชัย  การด่วน วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
 22. นายไชยมงคล  วะตา  วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
 23. นายสุรินทร์  บุญเนตร์  วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
 24. นายธนโชค  มณีวงศ์  วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ – วิศวกรรมการผลิต
 25. นายณัฐวัตร  วรรณารักษ์  วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
 26. นายสุริยา  เทียมตามณี  วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
 27. นายธนชิต  พิริยะ  วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
 28. นางสาวทิชรัตน์  คำแสน  วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
 29. นายพงศภัค  ไชยเมืองชื่น วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
 30. นายสุรศักดิ์  สุขจางเจริญ  วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
 31. นางสาวเพชรรัตน์  เขียวจันทร์  วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
 32. นางสาวกมลลักษณ์  มาโยง วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
 33. นายพงศ์ภวัน  ศรีสวัสดิ์  วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
 34. นายเกรียงศักดิ์  รบชนะ  วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
 35. นายสุธีรภัทร์  ขัดสาร  วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
 36. นายกิตติภูมิ  ปู่ตุ้ย  วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
 37. นายปพน  แซ่จ๊ะ  วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 38. นายณัฐวุฒิ  โตปินใจ  วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมโทรคมนาคม
 39. นายโอภาสพันธ์  กลิ่นชื่นจิต  วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 40. นายธนกร  คำวัง  วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 41. นางสาวณัฐพร  เพชรเมือง  วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
 42. นายณัฐวุฒิ  พะซิ  วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
 43. นายทัตพงศ์  อุ่นเป็ง  วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
 44. นายเจษฎากร  แผ่คุณ  วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมไฟฟ้า
 45. นายศุจินธารา  จันขัน   วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
 46. นายชลชาติ  ยอดปะนัน  วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมไฟฟ้า
 47. นายพงษ์พันธุ์  เลาวพงศ์  วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 48. นายจิรวัฒณ์  จินามา  วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ -วิศวกรรมเครื่องจักรกลสมัยใหม่
 49. นายภัทรกร  สมทราย  วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
 50. นายคิมหันต์  แพงไธสงค์  วศ.บ.วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
 51. นายสหัสวรรษ  พิทยารักษ์  วศ.บ.วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
 52. นายธนาวุฒิ  วิริยะ  วศ.บ.วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
 53. นางสาวพรชิตา  อุตมะ วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

 1. นายเทวราช  อินหน่อแก้ว  ทล.บ.เทคโนโลยีเซรามิกส์
 2. นางสาวพลอยรดา  ฉวี    ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร
 3. นางสาวชนกนันท์  ปันหมื่น  ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร
 4. นางสาวจริยา  กวมอำไพ  ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ
 5. นางสาวเกวลิน  พวงเรือนแก้ว  ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร
 6. นายกฤตยชญ์  คำแปง  ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ
 7. นายเนติพล  ยะอนันต์  ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม
 8. นางสาวกนกทิตา  ศิริโกไศยกานนท์  ศล.บ.ทัศนศิลป์
 9. นางสาวสุพิชญา  ยอดทอง  ศล.บ.ทัศนศิลป์
 10. นายกมลชัย  เมทาง  ศล.บ.ทัศนศิลป์

คณะบริหารธุรกิจกและศิลปะศาสตร์

 1. นางสาวกุลนิษฐ์  ดอนชัย  บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ)
 2. นางสาวศศิกานต์  มูลอุด  บธ.บ.บริหารธุรกิจ – การจัดการธุรกิจ
 3. นางสาวญาณภา  กองอรินทร์  บธ.บ.บริหารธุรกิจ – การจัดการธุรกิจ
 4. นางสาวปัณณรัตน์  ร่มเย็น  บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ)
 5. นายทักษ์ดนัย  ไชยวุฒิ  บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ)
 6. นางสาวอาธิตญา  ทองอ้ม  บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ)
 7. นางสาวอุษณียาภรณ์  บธ.บ.บริหารธุรกิจ – การตลาดและการตลาดดิจิทัล
 8. นายนภัสพล  จโนภาส  บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ)
 9. นางสาวชนากานต์  พลแจ้ง  บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ)
 10. นางสาวสิรินภา  สิทธิหล่อ  บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ)
 11. นางสาวบัญฑิตา  สุทธวงค์  บธ.บ.บริหารธุรกิจ – ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 12. นางสาวกุลสลิน  ฟัสเท่นไมเยอร์  บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ)
 13. นางสาวกัณฐิกา  แปงตำ  บธ.บ.บริหารธุรกิจ – ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 14. นางสาวศศิวิมล  คุณยศยิ่ง  บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ)
 15. นางสาวพิชญาภา  ใจจิต   บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ)
 16. นางสาวนพวรรณ  เปียงทา  บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ)
 17. นายภูดิศ  พรหมมินทร์  บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ)
 18. นางสาวลดาวรรณ  ขันตีจิตร์  บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ)
 19. นายศัจกร  เลิศเกษม  บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ – การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ
 20. นางสาวเพ็ญนภา  ต๊ะแดง  บธ.บ.บริหารธุรกิจ – ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 21. นางสาวกัลยรัตน์  หล้าปิงงาม  บธ.บ.บริหารธุรกิจ – การจัดการธุรกิจ
 22. นางสาวขวัญชนก  ราตรีวิทวัส  บช.บ.การบัญชี
 23. นางสาวอังศุมาลี  คำปันบุตร  บช.บ.การบัญชี
 24. นางสาวชลธิชา  ร่องช้าง  บช.บ.การบัญชี
 25. นางสาววณิชญา  ทำสอาด  ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ
 26. นายพันธกร  อิ่นมะโน  ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ
 27. นายนิติภูมิ  ศรีวิชัย  ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
 28. นางสาวรัตติยา  ระทอ  ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
 29. นายจิรภาส  ดวงดี  ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 1. นางสาวสิริขวัญ  ยั่งยืนกุล  ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์
 2. นายโม  ลุงส่าง  ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์
 3. นายบุญยกร  บุญแต่ง  ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์
 4. นายกิตตินันท์  รัตนสุพรรณเวช  วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

     และเวลา 11.30 น. เป็นพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และ ประจำปี 2566 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทั้ง 6 พื้นที่ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย จำนวนทั้งสิ้น 29 ราย ดังนี้ 

 1. นายจัตตุฤทธิ์         ทองปรอน
 2. นายเกรียงไกร        ธารพรศรี
 3. นายณัฐวุฒิ           พานิชเจริญ
 4. นายธงชัย             เบ็ญจลักษณ์
 5. นายธนากร           สร้อยสุวรรณ
 6. นายนทีชัย            ผัสดี
 7. นายนพดล            ตรีรัตน์
 8. นายนิรันดร          กองเงิน
 9. นายนิวัตร             มูลปา
 10. นายบุญเจิด           กาญจนา
 11. นายประกรณ์         วิไล
 12. นายประชา           ยืนยงกุล
 13. นายพิสิษฐ์            วิมลธนสิทธิ์
 14. นายพีรพันธ์           บางพาน
 15. นายไพบูลย์           หล้าสมศรี
 16. นายรุ่ง                หมูล้อม
 17. นายวรวุธ             ชัยเนตร
 18. นายศักดิ์สายันต์      ใยสามเสน
 19. นายสันติ              ช่างเจรจา
 20. นายสุรสิทธิ์           แสนทอน
 21. นายอนันท์            ทับเกิด
 22. นางสาวกานต์ธีรา    โพธิ์ปาน
 23. นางสาวซินเนีย       รัติภัทร์
 24. นางนราพร           จันพิบูลย์
 25. นางนิศรา             จันทร์เจริญสุข
 26. นางวรพรรณ         นันทวงศ์
 27. นางสุดธิดา            นิ่มนวล
 28. นางอังคณา           สุขเกษม มีเกษ
 29. นางสาวอัจฉรา       ดลวิทยาคุณ