โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร สอดคล้องกับแผนพัฒนาสุขภาพจังหวัดน่าน ปี 2567 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร สอดคล้องกับแผนพัฒนาสุขภาพจังหวัดน่าน ปี 2567

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 กุมภาพันธ์ 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 2 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30-16.30 น. ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร น่าน ได้เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร และได้นำเสนอในหัวข้อ "การวิจัยและพัฒนากระบวนการปลูกพืชยา" โดยมี นายจงจิต ปินศิริ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม ครับ มีหัวหน้ากลุ่มงานสาธารณสุข หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนอำเภอ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนันทบุรี (อาคารส่งเสริมสุขภาพ) ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

     โดย กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2567 มีประเด็นเศรษฐกิจสุขภาพเป็น 1 ใน 13 นโยบายขับเคลื่อน ที่มุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในด้านอุตสาหกรรมการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทรัพยากร ภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร สอดคล้องกับแผนพัฒนาสุขภาพจังหวัดน่าน ปี 2567 ในประเด็นสมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจ ที่กำหนดโดยคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดน่าน (Nan Provincial Health Board) เพื่อส่งเสริมการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง การสร้างมูลค่าเพิ่มจากสมุนไพร ตลอดจนการสร้างรายได้ในครัวเรือน จนสามารถยกระดับศักยภาพพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร

ขอบคุณภาพ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน