โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาหลักสูตร ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปีที่ 3 สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน รับรางวัลผ่านการเรียนรู้บทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์และสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ในระดับB2 (independent User) | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

นักศึกษาหลักสูตร ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปีที่ 3 สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน รับรางวัลผ่านการเรียนรู้บทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์และสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ในระดับB2 (independent User)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 กรกฎาคม 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     มทร.ล้านนา น่าน ขอแสดงความยินดีกับ  "นายพิพัฒพล วงศาระ"  นักศึกษาหลักสูตร ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปีที่ 3 สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน
     ในโอกาสผ่านการเรียนรู้บทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์และสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ในระดับB2 (independent User) โดย ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร น่าน , นางนงเยาว์ สารเถื่อนแก้ว รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน และ ผศ.ขนิษฐา สุวรรณประชา หัวหน้าศูนย์ภาษา ร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัลแด่นักศึกษา ณ สำนักงานบริหารมหาวิทยาลัย